แนะนำบริการ KKU Google Apps (Mail, Doc, Calendar etc.) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำบริการใหม่ KKU-PPTP ตั้งค่าง่่าย สะดวกต่อการใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติม


VPN หรือ KKU-Net@Home เป็นบริการเชื่อมต่อเครือข่าย มข. จากภายนอก ดูข้อมูลเพิ่มเติม


ตัวอย่างการตั้งค่า

ultraviolet radiation may have a stimulating effect on virus replication already present in the body. Accordingly, it needs protection from the sun's rays. This will avoid the aggravation. valtrex I recommend a lipstick with a high protection factor to be used every two hours. The rest of the face should be applied to funds with high factor protection against UVA and UVB rays.


Openvpn-WindowsXP                PPTP-WindowsXPLiveZilla Live Help


.

Follow us on Twitter