การเปลี่ยน Username ผู้ใช้งาน kku-wifi-s

การเปลี่ยน Username ผู้ใช้งาน kku-wifi-s

ดาวน์โหลดเอกสารเป็นไฟล์ PDF         
          การใช้งาน kku-wifi-s นั้น username และ password ของผู้ใช้บริการจะถูกจดจำไว้ที่เครื่องเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เพราะไม่ต้องคอยป้อน username และ password ทุกครั้งเมื่อต้องการใช้ wireless แต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ มีผู้ใช้หลายคน และบุคคลอื่นต้องการเข้าใช้งาน kku-wifi-s ก็จะต้องมีการแก้ไขข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการแก้ไขข้อมูลนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีดังนี้

                                           วิธีที่ 1 ลบการตั้งค่าของ kku-wifi-s และสร้างใหม่
เปิด Wireless Network Connection Properties โดยคลิกที่ปุ่ม Start => Settings => Network Connection จากนั้นคลิกขวาที่ไอคอน Wireless Network Connection เลือก Properties เมื่อเปิดหน้าจอ Wireless Network Connection Properties ได้แล้วให้คลิก tab ที่ชื่อ Wireless Networks


รูปที่ 1

จากนั้นคลิกเลือก Profile ที่ชื่อ kku-wifi-s แล้วกดปุ่ม Remove เมื่อลบเสร็จแล้วหากต้องการเปลี่ยนผู้ใช้บริการก็ต้องทำการตั้งค่าเครื่องให้สามารถใช้งาน kku-wifi-s ใหม่อีกครั้งตามหน้านี้ index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=85 แต่ถ้าไม่ต้องการตั้งค่าใหม่และต้องการลบเฉพาะชื่อผู้ใช้เก่าเท่านั้นให้ทำตามวิธีที่ 2

                                           วิธีที่ 2 การลบชื่อผู้ใช้บริการใน registry ของ window
 
วิธีนี้ต้องเข้าไปลบชื่อผู้ใช้บริการใน registry ของ window ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการแก้ไข

 1. เปิดหน้าจอ Registry Editor โดยคลิกที่ปุ่ม Start => Run และพิมพ์คำว่า regedit  ดังรูปที่ 2 และ 3


รูปที่ 2

รูปที่ 3

 เมื่อคลิกปุ่ม OK แล้วจะได้หน้าจอดังรูปที่ 4

 
รูปที่ 4

 2. ทำการสำรองข้อมูลใน registry ก่อนเพื่อว่าหากมีข้อผิดพลาดในการตั้งค่า จะได้นำค่าเดิมมาใช้ได้ในทันที โดยคลิกขวาที่ HKEY_CURRENT_USER และเลือก Export ดังรูปที่ 5


รูปที่ 5

 จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้ใส่ชื่อที่ต้องการบันทึก โดยใส่ชื่อตามต้องการและตามด้วยนามสกุล .reg ดังรูปที่ 6 แล้วกดปุ่ม Save


รูปที่ 6

 3. จากรูปที่ 4 ให้คลิกเครื่องหมาย + หน้า HKEY_CURRENT_USER จากนั้นคลิกเครื่องหมาย + หน้า Software จากนั้นคลิกเครื่องหมาย + หน้า Microsoft จากนั้นคลิกเครื่องหมาย + หน้า EAPOL จากนั้นคลิกเครื่องหมาย + หน้า UserEapInfo จากนั้นคลิกเครื่องหมาย + หน้าโฟลเตอร์ที่มีชื่อเป็นตัวเลขและตัวอักษรปนกัน ({xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}) จะปรากฏไฟล์ข้อมูลที่ช่องขวามือดังรูปที่ 7


รูปที่ 7

 4. ตรวจสอบไฟล์แต่ละไฟล์ว่าใช่ไฟล์ที่เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน kku-wifi-s หรือไม่ โดยการคลิกขวาที่ชื่อไฟล์แล้วเลือกเมนู Modify ดังรูปที่ 8


รูปที่ 8

 จะปรากฏหน้าจอ Edit Binary Value ให้ตรวจสอบว่าที่ช่องขวาสุดมีชื่อ kku-wifi-s ดังรูปที่ 9 หรือไม่


รูปที่ 9

 5. เมื่อพบไฟล์ข้อมูลผู้ใช้บริการ kku-wifi-s ตามที่ต้องการแล้วให้ทำการคลิกขวาที่ชื่อไฟล์ดังกล่าวแล้วเลือก Delete ดังรูปที่ 10


รูปที่ 10

 เมื่อเลือก Delete จากรูปที่ 9 แล้วจะปรากฏหน้าจอยืนยันการลบให้กดปุ่ม Yes ดังรูปที่ 11 เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลบข้อมูลผู้ใช้ kku-wifi-s


รูปที่ 11

 6. เมื่อเชื่อมต่อ kku-wifi-s แล้วจะมีข้อความเตือนให้ใส่ username และ password ดังรูปที่ 12


รูปที่ 12

 ให้คลิกที่ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏหน้าจอให้ป้อน username และ password ดังรูปที่ 13


รูปที่ 13

 ให้ป้อนเฉพาะช่อง Username: และช่อง Password: เท่านี้ก็สามารถใช้งาน kku-wifi-s ด้วยผู้ใช้คนใหม่ได้แล้ว
 **** ถ้าต้องการนำค่า registry เดิมกลับมาใช้ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์ที่เราบันทึกไว้ หากปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง ให้กดปุ่ม Yes ซึ่งจะเป็นการคืนค่า registry ในขั้นตอนที่ 2

Follow us on Twitter