โรงเรียนสาธิตมอดินแดง
คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์
หอพักนักศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
องค์การนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา ศูนย์อาหารและบริการ
คณะมนุษย์ศาสตร์
อาคารสารสนเทศและหอสมุดกลาง
อาคารพจน์สารสนิ
อาคารพิมลกลกิจ
ศูนย์อาหารและบริการ2
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์
หอพักอินเตอร์
หอพักแปดหลัง คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หอพักเก้าหลัง
คณะทันตะแพทย์
หอพักนักศึกษา2
คณะพยาบาลศาสตร์
สระพลาสติกและอาคารสื่อสาร
คณะศิลปะศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี2
สำนักงานอธิการบดี1 หอพักพยาบาล
อาคารสิริคุณากร
อาคารจตุรมุข
ฟาร์มเกษตร
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
ฟาร์มเกษตร2
คณะนิติศาสตร์
ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก
ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม