ทำอย่างไรจึงจะได้ Username & Password ของ KKU-Net

ทำอย่างไรจึงจะได้ Username & Password  ของ KKU-Net

        Username และ Password ของ KKU-Net คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ท่านสามารถใช้งานเครือข่ายและเล่น Internet ได้ แบ่งประเภทตามผู้ใช้งานคือ นักศึกษา และ บุคลากร

 1. Username & Password ของนักศึกษา

1.1 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 44 45 46 47 48 (เช่น 481111111-1) ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สมัคร KKU-Net ให้อัตโนมัติ ซึ่ง Username คือ รหัสนักศึกษาไม่มีขีด เช่น 4811111111 และ Password ได้แจกให้กับนักศึกษาแล้วในวันปฐมนิเทศ ซึ่งหากนักศึกษาจำ Password ไม่ได้ให้ติดต่อขอรับ Password ใหม่ด้วยตนเอง ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 043348601-2 ต่อ 46123-4

1.2 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 49 51 52 ... เป็นต้นไป (เช่น 511111111-1) จะต้องทำการสมัคร KKU-Net ด้วยตนเองที่ http://202.12.97.2/account/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 043348601-2 ต่อ 46123-4

 

 2. Username & Password ของบุคลากร

     บุคลากรท่านใดที่ยังไม่มี Username และ Password ให้สมัคร KKU-Net ก่อน โดยกรอกแบบฟอร์ม (คลิ้ก เพื่อดาวน์โหลด) และนำส่งด้วยตนเองที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 และหากจำ Password ไม่ได้ให้ติดต่อขอรับ Password ใหม่ด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 043348601-2 ต่อ 46123-4

     หลักฐานในการสมัคร

1. สำหรับข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจำ แสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
2. สำหรับลูกจ้างชั่วคราว / ลูกจ้างโครงการ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Follow us on Twitter