ข้อมูลเกี่ยวกับการ Authen

ทำไมต้อง Authen (ตรวจสอบสิทธิ์) ก่อนจะใช้งาน Internet

ด้วยมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 โดยมีสาระสำคัญให้ผู้ให้บริการ Internet จะต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเช่น Username, IP Address เวลาที่เข้าใช้งาน เป็นต้น เพื่อใช้อ้างอิงการเข้าใช้งาน internet หากมีการกระทำผิดใดๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผู้กระทำผิดจะได้รับโทษตามกฎหมาย >> ดูรายละเอียดของ พ.ร.บ. เพิ่มเติม 

ต้องใช้ Username และ Password  อะไรในการ Authen

จะต้องใช้ Username และ Password ของ KKU-Net เท่านั้น ซึ่งหมายถึง Username และ Password ที่ออกโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โดย Username และ Password ชุดนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกๆ บริการบนระบบเครือข่าย ที่รับผิดชอบโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ Authen, wireless lan, KKU-Net@home, KKU-Mail เป็นต้น

*** Username และ Password ของ KKU-Net ไม่ใช่ชุดเดียวกันกับระบบของสำนักทะเบียน

หากลืม password จะต้องทำอย่างไร

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง และควรนำบัตรประจำที่ออกโดยมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4300-9700 ต่อ 46123, 42001

การสมัครใช้งาน KKU-Net

นักศึกษา สมัคร Online ได้ที่ >> http://202.12.97.2/account

บุคลากร สมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ หากไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้มอบฉันทะแก่ผู้อื่นเพื่อสมัครแทน โดยจะต้องมีเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้ >>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของการ login เพื่อ Authen (ตรวจสอบสิทธิ์)

การ login แต่ละครั้งจะมีระยะเวลาในการใช้งาน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะต้อง login ใหม่ หาก login แล้วแต่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ลืม logout ระบบจะทำการ logout ให้อัตโนมัติภายใน 1 ชั่วโมง

รายละเอียดเกี่ยวกับ Rahunas server (ระบบตรวจสอบสิทธิ์)

ปัจจุบันระบบตรวจสอบสิทธิ์ที่ใช้งานอยู่คือ Rahunas server ซึ่งปัจจุบันมี Rahunas server หลายเครื่องเนื่องจากมีผูู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้แต่ละคณะ / หน่วยงานใช้ Rahunas server ที่แตกต่างกัน

  • การ login เข้าไปที่ https://rahunas-0x/login.php (x = หมายเลขเครื่องของ Rahunas server)
  • การ login เข้าไปที่ https://rahunas-0x/logout.php (x = หมายเลขเครื่องของ Rahunas server)

end faq

Follow us on Twitter