บริการเครือข่ายไร้สาย KKU Wireless Service

Print

              บริการเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยในปีแรกมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Access Point) 120 เครื่อง ด้วยเพราะความสะดวกในการใช้งานและในปัจจุบันมีอุปกรณ์โมบายที่หลากหลาย ส่งผลให้มีผู้สนใจใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน พ.ศ.2557 มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณมากกว่า 1005 เครื่อง (เฉพาะที่ศูนย์คอมฯ เป็นผู้ดูแล) ครอบคลุมพื้นที่ทางการศึกษา และ หอพักนักศึกษา โดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณสามารถให้บริการได้ในย่านความถี่ 2.4 GHz(มาตรฐาน 802.11 B/G/N) และ 5 GHz(มาตรฐาน 802.11 A/N/AC)


ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการใช้บริการ

ให้บริการเฉพาะผู้มี KKU Account เท่านั้น

ตัวอย่างการตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้บริการ

จุดติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Access Point)

ผลการทดสอบสัญญาณ